Phòng thí nghiệm IVF

RNDr. Kateřina Wagnerová
Trưởng phòng thí nghiệm IVF, Chuyên viên phôi học

Mgr. Pavlína Motlová

Mgr. Pavlína Motlová
Phó trưởng phòng thí nghiệm IVF, Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Petra Alexová
Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Ludmila Raisingerová
Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Jitka Danadová
Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Kateřina Cahová, Ph.D.
Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Iva Žváčková
Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Iva Procházková, Ph.D.
Chuyên viên phôi học

blank

Lenka Vystrčilová
Chuyên viên phòng thí nghiệm

blank

Mgr. Bc. Kristýna Kalábová
Chuyên viên phòng thí nghiệm

blank

Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Chuyên viên phòng thí nghiệm

blank

Mgr. Eliška Fialová
Chuyên viên phòng thí nghiệm

blank

Ing. Aneta Bráblíková
Chuyên viên phòng thí nghiệm