Phòng thí nghiệm IVF

Mgr. Pavlína Motlová

Mgr. Pavlína Motlová
Trưởng phòng thí nghiệm IVF, Chuyên viên phôi học

Mgr. Petra Alexová
Phó trưởng phòng thí nghiệm IVF, Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Iva Procházková, Ph.D.
Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Jitka Danadová
Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Kateřina Cahová, Ph.D.
Chuyên viên phôi học

blank

Mgr. Iva Žváčková
Chuyên viên phôi học

blank

Lenka Vystrčilová
Chuyên viên phòng thí nghiệm

blank

Mgr. Sandra Matejová
Chuyên viên phòng thí nghiệm

blank

Mgr. Eliška Fialová
Chuyên viên phòng thí nghiệm

blank

Mgr. Bc. Kristýna Kalábová
Chuyên viên phòng thí nghiệm

blank

Ing. Aneta Bráblíková
Chuyên viên phòng thí nghiệm