Các bác sĩ

prim. MUDr. Pavel Texl
Bác sĩ phụ khoa

MUDr. Jakub Texl
Bác sĩ phụ khoa

blank

MUDr. Zuzana Bílková
Bác sĩ phụ khoa

blank

MUDr. Veronika Kováčová
Bác sĩ phụ khoa

blank

MUDr. Jan Šula
Bác sĩ phụ khoa

MUDr. Pavol Veselý
Bác sĩ phụ khoa

blank

MUDr. Ditta Leznarová
Bác sĩ chuyên khoa di truyền học

blank

prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Bác sĩ chuyên khoa di truyền học

blank

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Bác sĩ chuyên khoa di truyền học

blank

MUDr. Pavel Štěpánek
Bác sĩ nội trú