Phòng thí nghiệm khoa di truyền học

RNDr. Michal Slaný, Ph.D.
Trưởng phòng thí nghiệm khoa di truyền học

Mgr. Pavlína Motlová

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
Chuyên gia di truyền học, người bảo lãnh Phòng thí nghiệm khoa di truyền học

blank

Mgr. Lenka Raszyková
Chuyên gia di truyền học

blank

Mgr. Milada Pexová
Chuyên gia di truyền học

blank

Mgr. Michaela Portešová
Chuyên gia di truyền học

blank

Michaela Macnerová Popovová
Trưởng phòng thí nghiệm chuyên viên phòng thí nghiệm

cytogenetická laborantka

Bc. Lenka Novotná
Chuyên viên phòng thí nghiệm

Mgr. Markéta Hrabincová
Chuyên viên phòng thí nghiệm

Markéta Suchánková
Chuyên viên phòng thí nghiệm

Tư vấn di truyền

blank

MUDr. Ditta Leznarová
Chuyên gia di truyền học lâm sàng

blank

Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Người bảo lãnh khoa di truyền học lâm sàng

blank

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Chuyên gia di truyền học lâm sàng