Tại SANATORIUM Helios, một cuộc kiểm tra chất lượng xuyên quốc gia GEN – QA (trước đây là NEQUAS) đã diễn ra, kết quả của việc kiểm soát đã hoàn toàn đạt yêu cầu. Điều này chứng minh cho chất lượng của các xét nghiệm di truyền được thực hiện tại Sanatorium Helios.  


Aktuality